Tisdag 27 september kl 18:30 – 19:30

Medlemsmöte Nätverket mot krig

Solidaritetshuset Tegelviksgatan 40

Förslag till dagordning

1. Val av mötesordförande och sekreterare m m

2. Godkännande av dagordning

3. Höstens aktiviteter a) offentliga möten b) stödaktion för Cindy Sheehan – flygbladsutdelning m m c) konferens om utarmat uran 16 och 17 november d) övriga aktiviteter

4. Möte om rymdens militarisering 1-2 okt

 

5. Åtalet mot tre antikrigsaktivister (se pressmeddelande)

6. övriga frågor

7. Mötets avslutande

Efter mötet: Diskussion och föredrag om situationen i Irak

 

Tisdag 30 augusti kl. 18:00

Samordningsgruppen har möte

Uppstart inför höstens aktiviteter

För synpunkter, frågor, förslag m m: mejla Göran Drougge

 

Göteborg:

Onsdagen den 14 september kl 16-21

PROSA-POESI-FILM-MUSIK-KONST-BÖCKER
ALL VÄRLDENS MAT!!!

Kultur mot Krig:
.
Viktoriahuset (Intill Hagabion), Linnégatan 21. Tel 031/424033.

Kulturarbetare mot Krig är en grupp poeter och författare, musiker och andra uppbärare av kulturer från olika länder. Vi har slutit oss samman för frihet och fred. Vi motsätter oss USA:s ockupation av Irak och Israels ockupation av Palestina. Vi stöder kvinnors kamp mot fundamentalismen.
Kontakt

Måndag 13 juni kl. 18.30

USA:s antikrigsrörelse mot Bush krigspolitik
- samtal med Meredith Aby från Anti War Committee (Minnesota) och Women Against Military Madness (WAMM)

- Latinamerikanska Bokhandeln Drottninggatan 91

arr: Nätverket mot Krig


TORSDAG 12 maj kl. 18:30:

Nya samordningsgruppen har möte. För synpunkter, frågor, förslag m m: mejla Göran Drougge
(för medlemmar som önskar protokoll från medlemsmöten och samordningsmöten, hör av er!)


LÖRDAG 21 maj kl. 13:00

PROTESTERA MOT NATOTOPPMÖTET I ÅRE!

NATO ut ur Sverige!
Ingen smyganslutning till NATO!
Inga krigsförbrytare till Åre!
Försvara folkrätten!

MÖTE ODENPLAN, Stockholm - tal och musik


(Söndag 15 maj kl. 13:00 flygbladsutdelning på Sergels Torg)


Film på Zita:

Människor är som dansande stjärnor


En resa till det heliga landet
en film av Maj Wechselmann.

 

Holocaust-problematiken bestämde och formade Majs barndom.
Filmen är en resa bakåt i tiden och i nuet, där filmaren ser och filmar hur människors hållningar i Israel formats av just förintelsen och hur deras gärningar i Palestina bestäms av det förflutna.

Folkets Bio Stockholm, Birger Jarlsgatan 37.


Kallelse till medlemsmöte Nätverket mot krig, 12 april kl. 18:00

Grafiska Fackföreningens lokaler, Barnhusgatan 20 (vid Norra Bantorget).

DAGORDNINGSFÖRSLAG:


1. Mötet öppnas – ordförande, sekr

2. Utvärdering av demonstration 19 mars,

a) politisk utvärdering: Stockholm, övriga landet, världen – tendenser – framtidsutsikter

b) Propagandan, information – hur nådde vi ut?

c) media

d) demoorganisation, demoprogram

e) övrigt om demonstrationen

3. En annan röst

4. Möte lördag 23 april i Stockholm om motståndet i Irak

5. Manifestationen i Åre – om protester mot Nato-toppmöter 23 och 24 maj

6. Övriga frågor


(uppdaterad 050329)

Söndag 17 April 10:00 - 16:00 ABF-huset - Sveavägen 41 Stockholm:

Konferensen En annan röst - "FN mot krig? - samtal om FN:s roll i konfliktsituationer"

Medverkar gör bl a

Phyllis Bennis (USA)
Verksam vid Institute for Policy Studies, Washington (USA). Författarinna till boken En kuvad världsdemokrati. Hur Washington dominerar dagens FN.

Alfredo Molano (Colombia)
Författare och sociolog, gästprofessor vid Stanforduniversitetet i USA.

Jeff Halper (Israel)
Ordförande i Israeli Committe Against House Demolishens (ICAHD)

Rami S.A.Yazbak (Palestina)
Docent på Birzeit University i Palestina

Mohammed Khadad (Västsahara)
Västsaharas representant i FNJan Öberg (Sverige)
Verksam vid The Transnational Foundation for Peace and Future Research (TFF)

AVSLUTANDE PANELDISKUSSION

Vänsterpartiets blåsorkester, Feministiska stråkkvartetten och Stockholms Bulgariska damkör medverkar

Ladda ner mer utförligt program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv:

Kriget, ockupationen och folkrätten

HEARING OM IRAK den 13-14 november 2004 i ABF-huset, Stockholm
(Kl.9.00 - 16.00 bägge dagarna - Inträde: 80:-/dag eller 140:- för 2 dagar, 40:-/dag för skolungdomar, pensionärer och arbetslösa.)
Kommittén för Världstribunalen om Irak arrangerar i samarbete med ABF i Stockholm en hearing om kriget och ockupationen. Nätverket mot krig stöder arbetet.

Moderator : Författaren Anders Björnsson
Inledningar av representant för Kommittén för Världstribunalen om Irak, Sverige och Ayse Berktay, samordnare för Världstribunalen om Irak,
Turkiet.

De centrala programpunkterna under hearingen:


1. KRIGET, FOLKRÄTTEN OCH USA:S GLOBALA MAKTPOLITIK

I detta inledande avsnitt ger fredsforskningsprofessorn Håkan Wiberg ett perspektiv på USA:s utrikespolitik och globala maktutövning. Kriget mot Irak och USA:s nya militärdoktriner om preventiva krig granskas. Vakthållning kring FN-stadgans våldsförbud står i centrum för blocket. Förre chefen för
FN:s folkrättsavdelning professor Erik Suy sänder en hälsning. Professorn i statskunskap vid Göteborgs universitet Ulf Bjereld talar.

2. OCKUPATIONEN AV IRAK: INVERKAN PÅ SAMHÄLLE, EKONOMI, KULTUR, HÄLSA

Detta kommer att bli ett starkt block i hearingen med vittnesmål från Irak om förstörelsen av kultur, ekonomi, samhällsliv och hälsa. Direkt från Bagdad deltar en irakisk ekonomiprofessor som vittne om hur Iraks ekonomi raserats och underordnas USA:s intressen samt en framträdande irakisk journalist och människorättsobservatör. Intendenten vid Medelhavsmuseet, Pat
Marino redogör för plundringen av mångtusenårig irakisk kultur under ockupationen. Ingrid Ternert, mänsklig sköld i Irak före och under kriget som återbesökt Irak vittnar om läget.
Förstörelse av kultur, ekonomi, utbildning, hälsa. Dokumention om krigets kostnader för Irak presenteras.

På hearingen kommer även filmer, diabilder att visas liksom utställningar.

3. OCKUPATIONEN AV IRAK: HUMANITÄR RÄTT OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

I detta block kommer deltagande med rapporter direkt från Bagdad av en framträdande irakisk journalist och människorättsförkämpe som intervjuat offer för kollektiv bestraffning av civilbefolkningen i Falludja och andra brott mot mänskliga rättigheter. Den brittiska folkrättsprofessorn Christine
Chinkins, London Scool of Economics, talar om tortyren och övergreppen och ansträngningarna att ställa de skyldiga till ansvar. Thomas Hammarberg från Palmecentret granskar USA:s tortyrpolitik och undergrävande av internationella konventioner. Gösta Hultén talar om USA:s globala fängelsesystem från Guantánamo till Abu Ghraib.
Ytterligare irakiska vittnen väntas delta.

4. SJÄLVBESTÄMMANDE OCH DEMOKRATI FÖR IRAKS FOLK ELLER FORTSATT OCKUPATION?
Ockupationen och det irakiska folkets rätt till självbestämmande granskas under detta avsnitt. Kan en ockupation sägas ha upphört utan att ockupationstrupperna lämnat landet.? Vilken legitimitet har en regering tillsatt av en ockupationsmakt? Svarar de planerande valen och den USA-ledda politiska processen i Irak mot internationella normer för självbestämmande
och maktöverlämnande på demokratisk grund? Kan det irakiska folket föra en självständig ekonomisk politik? Har folket i ett ockuperat land rätt att göra motstånd? Talare är den irakiska författarinnan Haifa Zangana, kvinnorättsaktivist och politisk fånge under Saddam och Lola Oliván, Mellanösternspecialist från Spanien och en irakiske professorn i ekonomi, Bagdad. Folkrättsexperter och sakkunniga är inbjudna för att bidra till
analysen, bl.a. om FN:s roll och hur världsorganisationen fullgör sitt ansvar.

5. SVERIGE OCH IRAK.
I ett avslutande självständigt block presenterar författaren Jan Myrdal respektive Aftonbladets politiska chefredaktör Helle Klein sin analys av Sveriges officiella politik och agerande vad gäller kriget mot Irak och den efterföljande ockupationen. Anföranden kommer även att hållas av redaktören Olof Kleberg och advokat Thomas Olsson. Chefen för utrikesdepartementets
enhet för global säkerhet, Hans Lundborg, och UD:s folkrättsrådgivare Marie Jakobsson deltar för att redogöra för regeringens uppfattning.


För att genomföra programmet och kunna inbjuda irakiska och andra talare förlitar vi oss helt på din solidaritet.
Sätt in ett bidrag på postgiro 160481-8.
Skriv Världstribunalen om Irak på talongen


Kommittén för Världstribunalen om Irak
Vivi Löfstedt, sekreterare
Tel: 08:640 23 80

På vår hemsida: www.iraktribunal.se kan du läsa vårt upprop inför denna hearing om Irak, länk till AB som publicerade uppropet och programmet kan laddas ner för vidare spridning.


 

 
• Andra aktiviteter i Stockholm. Läs mer >>>
• Andra aktiviteter i Sverige. Läs mer >>>

NÄTVERKET MOT KRIGS AKTIVITETER I STOCKHOLM

Studiecirkel vid Röda linjen
Röda linjens lokalgrupp i Nätverket (dvs tunnelbanans röda linje
söderut) startar en studiecirkel som har sitt första möte den 3 juli.
Anmälan för alla intresserade till Agneta Norberg
[email protected]


Verksamhetsplan år 2004

Nätverket mot Krig är ett nätverk för organisationer som arbetar mot USA:s krigspolitk . Nätverket ska utgöra ett forum där organisationer och enskilda medlemmar träffas för att diskutera, samordna aktiviteter samt organisera större arrangemang.

Nätverket ska i sitt arbete samla bredast möjliga opinion mot USA:s krigspolitik och aktivt delta i det internationella opinionsarbetet i det nya skedet av global supermaktsdominans, till försvar för folkrätten och FN:s oberoende, fred och internationell solidaritet.

Nätverket har ett speciellt ansvar att över partigränser och intressegrupper föra vidare och utveckla den unika bredd som uppnåddes under manifestationerna mot kriget.

Nätverket ska analysera och informera om USA:s krigspolitik men även analysera Sveriges roll och ställningstaganden i internationella fora och agera för en självständig och orädd svensk politik mot USA:s dominans.

Arbetsformerna kan vara olika beroende på uppgift. Arbetsgrupper kring särskilda frågor bör upprättas efter intresse. På medlemsmöten fattas beslut. Samordningsgruppen har en administrativ och samordnande roll.

Nätverket ska stödja de lokalgrupper som redan finns och verka för att starta nya. I lokalgrupperna finns behov av studiecirklar. En studiecirkel i form av seminarier om olika aspekter av USA:s krigspolitik anordnas i Stockholm. Dessa tal kan sedan finnas på vår hemsida och användas i lokalgrupperna.

Den nya samordningsgruppen får i uppdrag att se över nuvarande plattform och återkomma till nätverket med eventuella förslag till ändringar.

Hemsidan ska vara nätverkets ansikte utåt. Den ska vara informativ och uppdateras. En mejllista över Nätverkets medlemmar ska upprättas och fungera som kanal för intern information. Under våren 2004 ska följande aktiviteter anordnas: