Äldre nyheter och Ännu äldre nyheterARKIV

• Studiecirkel vid Röda linjen i Stockholm. Läs mer >>>
• Rapport från medlemsmötet den 5 juni. Läs mer >>>
• Antikrigsrörelsens möte i Geneve. Läs mer >>>
• Verksamhetsrapport december 2002 - maj 2003. Läs mer >>>
• Protokoll från medlemsmötet 14 maj. Läs mer >>>

• Första demonstrationen efter Saddams fall. Läs mer >>>
• Lyckad aktionsdag i många städer. Läs mer >>>
• Torgmötet som blåste bort. Läs mer >>>
• Amnesty International kritiserar USA för användandet av clusterbomber. Läs mer >>>
• Tiotusentals i protest mot kriget den 22 mars. Läs mer >>>
• Demonstrationer den 15 februari Läs mer >>>
• Rapporter från Sverige och världen Läs mer >>>

debattartikel 2005 19 mars:

Vi tar ansvar för fred och mänskliga rättigheter

USA ut ur Irak!

Den 19 mars kommer människor över hela världen att protestera mot USA: s ockupation av Irak. Motståndarna mot ockupationen finns i rika och fattiga länder, i USA liksom i Irak och hela Mellanöstern. Medan många av världens regeringar kryper för USA: s våldsmakt säger vanliga människor ifrån, i självklar solidaritet. För det rimliga är förstås att det som hos oss själva betraktas som givet – att man inte vill leva i ockupation - också måste utsträckas till våra medmänniskor i Irak.

Vi kräver att USA lämnar Irak nu. Angreppet mot Irak skedde på dokumenterat olagliga och lögnaktiga grunder. ”Brottet mot freden gör alla andra brott möjliga. Det är det värsta av alla brott”, slog Nürnbergrättegångarna fast. Ockupationen av Irak har gjort brottet mot folkrätten ännu grövre. Det är meningslöst att i positiva termer diskutera Iraks framtid så länge landet står under ockupation. Så länge USA-alliansen står kvar med över hundra tusen soldater i landet, och med vapenmakt kontrollerar varje skede i Iraks utveckling så är Irak ockuperat. Denna koloniala behandling av det irakiska folket måste upphöra.

Vi ser i Irak – liksom vi dagligen sett i Palestina – hur ockupationen i sig bygger på ett rasistiskt färgat avhumaniserande av de ockuperade. Rapporterna om vidriga övergrepp mot civilbefolkningen i Irak är otaliga och detaljerade. För att ockupanter ska kunna kuva människor i ett annat land, som inte utgör något som helst hot mot deras eget, krävs och frodas en bild av de ockuperade som mindre värda, knappt mänskliga varelser. Avlivandet av sårade irakier och uppvisandet av fångar i burar är en del av taktiken att visa upp fienden som en ickemänniska, som ett djur i bur. Övergreppen kommer att fortgå så länge ockupationen fortgår.

Våra mest akuta krav riktar sig mot ansvariga svenska politiker. Under trycket av en stark folklig opinion tog regeringen i ord ställning mot USA: s angreppskrig. Men idag har politiken i tysthet bytts till ett de facto-stöd till USA: s olagliga ockupation. Sveriges regering ligger lågt och mumlar om att ockupationen måste fortsätta för irakiernas egen skull – en principlös ståndpunkt och en besvärande brist på självständighet gentemot USA: s krigspolitik. Sverige exporterar till och med vapen till USA:s krigsmaskin! Detta trots att vi har egna regler mot vapenexport till krigförande länder (som regeringens utredare nu dessutom vill lösa upp). Det är ett skamligt sätt att förvalta en stark svensk tradition av fredskamp och respekt för internationell rätt. Den svenska vapenexporten till det krigförande USA måste upphöra!

Sveriges regering måste också agera för att FN bevaras som fredsorganisation och för att folkrätten försvaras. FN kommer att fortsätta förlora i legitimitet, om människor runt om i världen inte kan lita på att organisationen står upp för folkrätten, utan viker sig för USA:s krigspolitik. Vi ser det som djupt olyckligt att Sveriges regering i högtidstal gärna lyfter fram betydelsen av FN, men genom sin underlåtenhet i praktiken bidrar till undergrävandet av FN: s roll som fredsbevarare. Vi kräver att regeringen tar bladet från munnen. FN bör i samarbete med Iraks folk upprätta en plan för USA och dess allierades omedelbara tillbakadragande.

En anständig svensk utrikespolitik har att driva en rad ståndpunkter som i det folkliga medvetandet är självklara runt om i världen. De hundratusentals irakier som dödats och utsatts för tortyr av ockupationstrupperna måste få upprättelse genom att de skyldiga ställs till svars i internationella brottsmålsdomstolen. USA:s koncentrationsläger på Guantanamo som håller människor inspärrade utan anklagelser eller domar måste avskaffas och fångarna släppas fria. USA måste betala krigsskadestånd för den omfattande förstörelsen av det irakiska samhället, av kulturhistoriskt ovärderliga platser, såsom det antika Babylon, och för användandet av urskillningslöst dödande vapen och projektiler såsom klusterbomber och vapen med radioaktivt uran.

USA: s aggressiva krigspolitik har gjort världen till en mycket osäker plats. USA: s intressen av globalt herravälde leder till brist på respekt för människoliv. Mot detta reagerar människor överallt. Också vi i Sverige måste ansluta oss till dessa protester. Den 19 mars har vi alla möjligheten att ta ett litet men viktigt personlig ansvar för freden och de mänskliga rättigheterna – under huvudparollen USA ut ur Irak.

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi

Hélène Goudin, EU- parlamentariker (junilistan)

Stefan Carlén, ordförande Ordfront

Maj Wechselmann, regissör

Ali Esbati, skribent

Carl Schlyter, EU-parlamentariker (mp)

Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker (v)

America Vera Zavala, skribent

Sköld Peter Matthis, ordförande i Nätverket mot krig

Christina Hagner, Chefredaktör på "Barn" (Rädda Barnens tidning)

 

Mötet den 5 juni
Medlemsmötet den 5 juni beslutade att inte anta det föreslagna uttalandet och inget annat uttalande heller. Syftet ansågs oklart och hela Nätverket, både organisationen och den politiska plattformen, behöver diskuteras mer ingående i processen fram årsmötet i november. Den plattform vi redan har ansågs räcka tills vidare. Mötet beslutade att i augusti ha ett upptaktsmöte som samordningsgruppens ska kalla till. Då ska förberedelserna för
årsmötet startas bl a genom att ett förslag till ny plattform
presenteras och en valberedning väljs. Det ska också presentera en
ordenlig rapport om ekonomin. Till hösten planeras ett veckoslutsmöte den 1-2 november på ABF-huset i samarbete med flera andra organisationer, en fredsfest och samordningsgruppen håller på att producera ett flygblad och liten tidning för att råda bot på bristen på material. I början av 2004 planeras en rikskonferens för alla landets nätverk. Protokollet från mötet läggs ut på hemsidan när det är justerat och klart.

Globalisering och krig i fokus när antikrigsrörelsen möttes internationellt
Den 31 maj, under protesterna mot årets G8-möte i Evian, möttes representanter från den internationella antikrigsrörelsen i Genève för den andra stora samlingen sedan Saddamregimens fall. Några veckor tidigare hölls också en omfattande internationell antikrigskonferens i Jakarta.

Mötet på Mailuniversitetet i Genève, som samlade flera hundra aktivister och deltagare från hela världen - framför allt Europa - organiserades av samma organisationer som under European Social Forum i november 2002 tog initiativet till demonstrationerna den 15 februari - den s.k. europeiska antikrigskoordinationen.

I fokus låg, utöver reflektioner kring vårens internationella massprotester och framväxande fredsrörelse, framtida strategier och mobiliseringar. Någon modstulenhet kunde knappast skönjas i den sprängfyllda universitetsaulan.
Flera deltagare citerade New York Times beskrivning av den globala anitkrigsopinionen som "en ny supermakt". Andra påtalade att även om antikrigsrörelsen inte förmått stoppa kriget, så rubbade man den internationella agendan, påverkade åtskilliga politiska ledare, inte minst i Europa, och bidrog också förhoppningsvis till att minimera antalet krigsoffer.

Men det fanns också varnande röster. En deltagande sociologiprofessor från den schweiziska antikrigsrörelsen konstaterade att en grundläggande orsak till de massiva och välkoordinerade internationella demonstrationerna och rörelsens snabba framväxt under våren gissningsvis låg i den s.k. globala rättviserörelsens redan upparbetade nätverk, och hela den process av sammanlänkning av sociala
rörelser och organisationer världen över som drivits på genom bl.a. World Social Forum. Att tro att det finns en ny och stark global fredsrörelse, som tillnärmelsevis motsvarar alla de som protesterade mot kriget den 15 februari och veckorna därefter, kan straffa sig, menade han. Den schweiziske representanten varnade också för ideologisk dogmatism och betonade vikten av att "rörelsen" bejakar mångfalden inom sig.

Utöver en föga oväntad hård kritik mot ockupationen av Irak betonade åtskilliga deltagare vikten av att bibehålla fokus på vad som nu sker i landet. Från det tidigare mötet i Jakarta rapporterade Nicola Bullard från nätverket Focus on the Global South om flera olika initiativ (se "The Jakarta Consensus") - allt från oberoende rapportering från Irak till krigstribunaler och försök att länka antikrigsrörelsen till irakiska gräsrotssträvanden att forma demokrati efter Saddamregimens fall, utan ockupationsmakternas styrning. En deltagare från den irakiska paraplyorganisationen Condi underströk vikten av att Iraks befolkning får reda på att det finns en internationell rörelse som protesterar mot ockupationen, och stöttar
ett demokratiskt och oberoende Irak.

Utöver Palestinakonfikten, som togs upp av flera deltagare, kretsade mycket av den resterande diskussionen kring Bushadministrationens "krig mot terrorismen" och politik efter den 11 september 2001. Åtskilliga deltagare kopplade här den militariserade utvecklingen till de senaste decenniernas övriga globala utveckling - d.v.s. globala orättvisor, bristande global demokrati och s.k. företagsledd globalisering. En del talade om vikten av att länka antikrigsprotesterna med protester mot globala orättvisor och brist på demokrati. Andra liknade rätt och slätt Bushadministrationens politik vid ett krig mot världens fattiga - såväl globalt som i USA - och kallade den nya fredsrörelsen för en "freds- och rättviserörelse".
Värt att notera från svensk horisont kan här vara att många deltagare, inte minst från Asien och Latinamerika, näppeligen likställer kraven på global rättvisa och demokrati med en kamp för FN-systemet - åtminstone inte i dess nuvarande form. Tvärtom finns på många håll en stark misstänksamhet, eller åtminstone besvikelse, gentemot FN. På europanivå påtalade flera samtidigt vikten av att särskilja antikrigsrörelsen och de europeiska ledare som av olika skäl motsatt sig Irakkriget - inte minst Chirac - och att kraftigt motsätta sig tankarna på en framtida EU-militär.

Länkarna mellan antikrigsrörelsen och den s.k. globala rättviserörelsen märktes också under de övriga protestmötena kring G8-toppmötet - kriget var ett återkommande tema också när utvecklingsländernas skuldbörda eller globala ekonomiska frågor diskuterades. Iraks skulder togs exempelvis upp under
den "skuldtribunal" som också hölls i Genève. Skulderna, som tagits upp av Saddamdiktaturen, och inklusive krigsskadestånd gjort Irak till världens nu mest skuldsatta land, måste avskrivas menade bl.a. företrädare för den belgiska organisationen CADTM och nybildade Jubilee Iraq.

När det gäller framtiden framstod september som en månad då flera internationella mobiliseringar mot kriget kommer att äga rum. De bredaste genomförs gissningsvis inför årets WTO-toppmöte i mexikanska Cancún (se http://www.focusweb.org/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=81). Förutom en aktionsdag mot WTO och företagsledd globalisering den 9 september har en lång rad rörelser och nätverk utlyst en internationell demonstrationsdag mot
såväl globala orättvisor som militarism och Bushadministrationens "krig mot terrorismen", den 13 september (dagen före vår EMU-omröstning). Dessutom manar det amerikanska antikrigsnätverket Answer till en "global protestdag mot ockupation och Imperiet" den 27 september (se
www.internationalanswer.org/news/update/052103m17rpt.html#action). Redan den 4 juli, USA:s nationaldag, finns också olika planer världen över på protester mot Bushadministrationen och amerikanska företag som stöttar Bush.

/Jens Ergon

Verksamhetsrapport december 2002 - maj 2003

1. Nätverket mot Krig
Nätverket mot Krig bildades vid ett möte som bevistades av representanter för ett tjugotal organisationer i Stockholm den 26 september 2002. Syftet var att bygga en så bred rörelse som möjligt mot krig och att påverka opinionen och regeringen för att motsätta sig USA:s krigspolitik. Nätverket mot Krig höll sitt konstituerande möte den 9 december 2002 då en Organisatorisk och politisk plattform för nätverket antogs liksom en verksamhetsplan för perioden december 2002 till maj 2003. Vid det konstituerande mötet valdes en samordningsgrupp för nätverket bestående av Shakir Al-Dujaily, Letti Freivalds, Märit Halmin, Karin Hedbrant, Arne Johansson, Jan Lönn, Sköld-Peter Matthis, Bo Wirmark, Widad Zaki. Jan Lönn har varit samordningsgruppens ordförande och Widad Zaki dess kassör. En rad arbetsgrupper har funnits för genomförande av speciella uppgifter. Nätverket har för närvarande ett 60-tal medlemsorganisationer på såväl riksnivå som lokala nivå.

2. Demonstrationer
Tyngdpunkten i nätverkets aktiviteter har legat i arrangerandet av fem stora demonstrationer i Stockholm, vilka alla haft stor bredd och genomslagskraft. Demonstrationen den 15 februari blev den största manifestationen någonsin i en fredsfråga i Sverige med långt över 100 000 deltagare. Över hela Sverige har samtidigt demonstrationer arrangerats av lokala nätverk och kommittéer.

Nätverkets första demonstration arrangerades den 26 oktober 2002 från Sergels Torg till USA:s ambassad. Talare vid demonstrationen var: Tomas Bolme, Teaterförbundets ordförande; Per Gahrton, EU-parlamentariker (mp); Gudrun Schyman, partiledare (v): författaren Maria Pia Boethius; Shakir Al-Dujaily, Irakiska antikrigskommitten; Tomas Brundin, internationell sekreterare, Broderskapsrörelsen; domprosten i Stockholm Lennart Koskinen; Maria Pia Boethius; Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia; Sveriges Muslimska Råd; Lina Afvander, SSU Stockholm och Anna Klara Engqvist, Studenter mot krig. Kulturmedverkan från Sven Wollter och Danny Boastin.

Ett mycket omfattande och intensivt arbete las ner på att förbereda den stora demonstrationen från Norra Bantorget i Stockholm till USA:s ambassad den 15 februari 2003. Hela kvarteren runt Norra Bantorget kom att fyllas i denna gigantiska fredsmanifestation som överskred alla förväntningar. Den stora politiska spännvidden i manifestationen med talare från framträdande politiker inom 6 riksdagspartier och från viktiga folkrörelser bidrog till genomslaget i opinionen liksom på regeringspolitiken. Demonstrationen fick extra styrka genom att den var en del av en internationell demonstrationsdag mot krigsförberedelserna där över 10 miljoner deltog. Tal hölls av Maria Wetterstrand, språkrör (mp), Maj-Britt Theorin, Europaparlamentariker (s), Lars Ohly, riksdagsledamot (v), Hans Lindqvst, fd EU parlamentariker (c ); Anders Ygeman, riksdagsledamot (s); Lennart Molin, Sveriges Kristna Råd; Eva Moberg, författare; Anders Wijkman, eu-parlamentariker (kd); Anita Brodén, riksdagsledamo!
t (fp); Mustafa Setkic, Sveriges Muslimska Råd; Olof Buckard, Artister för fred; America Vera Zavala, Attac; Ammar Makboul, Palestinska föreningen; Martin Viredius, vice ordförande, Transportarbetarförbundet; Shakir Al-dujaily. Irakiska antikrigskommittén i Sverige; Halima Burhan, elev,Tensta gymnasium; Sofia Marklund, elever mot krig; Thomas Hammarberg, gen.sekr. Palmecentret. Jan Hammarlund och Skeppsholmens sångkör underhöll.

Den 15 mars genomförde nätverket ett stort opinionsmöte på Medborgarplatsen. Talare var Stockholms läns LO-distrikts sekreterare Elisabeth Brandt, Broderskapsrörelsens ordförande Anna Kettner-Berger; Biskop Jonas Jonsson; Einar Stensson, Nej till krig gruppen Kungsholmens gymnasium; Mehmet Kaplan Sveriges Unga Muslimer, Widad Zaki, Irakiska kvinnoföreningen och Rae Street från den brittiska antikrigsrörelsen. Pierre Ström och Viba Femba sjöng.

Inför ett befarat krigsutbrott hade det överenskommits bland antikrigsrörelserna internationellt att anordna demonstrationer på kvällen vid ett inlett angrepp och på efterföljande lördag. Dessa manifestationer innebar ytterligare ett erkännande av nätverkets betydelse som samlande kraft i krigsmotståndet. Nätverket kunde genom sitt målmedvetna arbete med de två demonstrationerna ge uttryck för ett skarpt svenskt fördömande i hela dess bredd av det inledda angreppskriget, vilket även inkluderade flera regeringsledamöter som deltog i demonstrationstågen mot USA:s ambassad. Demonstrationen på lördagen den 22 mars blev den näst största manifestationen i Stockholm i modern tid med över 60 000 deltagare. Parollerna för demonstrationerna efter angreppet fastställdes till: Stoppa kriget mot Irak, Bekämpa USA:s krigspolitik; Försvara folkrätten och FN:s oberoende; Solidaritet med Iraks folk för fred och demokrati.

Vid demonstrationen den 20 mars som utgick från Kungsträdgården talade Lars Stjernqvist, partisekrterare (s); Ulla Hoffman, partiledare (v); Maria Ermanno, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen; Anna Berger-Kettner, Broderskapsrörelsen; Lina Makboul, Palestinska ungdomsföreningen; Ali Esbati, ordf. Ung Vänster; Zaida Catalan, språkrör Grön Ungdom; Ann-Cathrin Jarl, IKFF; Sofia Marklund, Elever mot Krig.

Vid demonstrationen lördag den 22 mars från Norra Bantorget mot USA:s ambassad talade Wanja Lundby Wedin, ordf. LO; Lars Ohly, riksdagsledamot (v); Annika Åhnberg, ordf. Rädda barnen; Olof Johansson, fd partiledare (c); Jan O Karlsson, biståndsminister; Shora Esmailian, ISM; Peter Eriksson, språkrör (mp): Bob Hansson, estradpoet; Rasha Salman, Irakiska antikrigskommitteén; Krister Andersson, v. ordf. Sveriges Kristna Råd; Christina Hagner, ordf. Ordfront; Maria-Pia Boethius, författare; Lina Afvander, SSU Jönköping; Mariam Sherefay, Samfundet riksdagskvinnor mot krig (SÄRK). Teaterförbundets ordförande Tomas Bolme var konferencier. Talen direktsändes i TV 2 under en hel timme. Rilltons vänner sjöng.

Vid demonstrationen den 12 april talade Inger Segelström, ordf. S-kvinnor; Gustav Fridolin, riksdagsledamot (mp); Wilson Al-Zohairy, Irakiska ungdomsföreningen; Anna Åkerlund, Kristna Fredsrörelsen; Thomas Hammarberg, Palmecentret, Yasin Ahmed, ordf. Sveriges Unga Muslimer, Gudrun Schyman, riksdagsledamot (v), Daraka Larrimore-Hall, antikrigsrörelsen i USA; Arne Johansson, redaktör, Offensiv; Piroz Kian, Nätverket mot krig vid Stockholms Universitet. Sång av Stina Bengs, Trots Allt, Desperados och Chedir.

3. Artistgala
På lördagskvällen genomfördes en fullsatt artistgala på Allhuset, Stockholms Universitet med deltagande av Mikael Wiehe, Fjärde Världen, Stefan Sundström, Moder Jords Massiva, Fria Proteatern, Bob Hanssson, Daniel Boyacioglu, Teater Sandino, Mat åt far, Jan Hammarlund, Desperados, Blå Tåget, Artister för Fred.

4. Möten och seminarier
Ett opinionsmöte arrangerades den 10 december 2002 på de mänskliga rättigheternas dag på temat "Alla folks rätt till fred" på ABF-huset i Stockholm. Talare var Sara Lidman; riksdagsledamoten Lotta Nilsson-Hedström (mp), Bernt Jonsson, fd chef Liv och fred-institutet; Kjell Jonasson, Svenska kyrkan. Anders Linder och Ted Bjurwill svarade för sång och musik.

Den 18 januari 2003 arrangerade nätverket ett heldagsseminarium om krigshotet mot Irak och världsfreden. Talare var riksdagsledamoten Hillevi Larsson (s), riksdagsledamoten Sermin Özurkut (v), läkaren Gunnar Olofsson; Per Wirten, chefredaktör, Arena; Lennart Molin, Sveriges Kristna Råd; Jan Lönn och Shakir Al-Dujaily.

5. Uttalanden och pressmeddelanden
Inför demonstrationerna i oktober 2002, februari och mars 2003 antogs upprop vilka klargjorde nätverkets och demonstrationernas krav. Dessa upprop kom att stödjas av många organisationer och grupper utanför nätverkets medlemskrets och blev viktiga för att forma gemensamma positioner och krav inom antikrigsrörelsen i Sverige. I en serie pressmeddelanden har nätverket framfört kritik och krav på åtgärder och mer konsekvent agerande av regeringen i FN och andra internationella fora. Innan angreppet genomfördes en namninsamling mot USA:s krigsförberedelser. Den 7 mars genomförde representanter för nätverket en uppvaktning hos utrikesminister Anna Lindh.

6. Lokala grupper och nätverk
Förutom kontakten och samarbetet med lokala nätverk mot krig i olika delar av landet har nätverket stimulerat till bildande av stadsdelsgrupper i Stockholm vilka bedrivit självständigt arbete men också bidragit till att understödja nätverket organisatoriskt.

7. Informationsspridning
Nätverket har producerat en rad aktuella flygblad som använts för utdelning och spritts via internet. Nätverkets web-sida www.motkrig.org är ett viktigt informationsmedium med stor spridning. Ett elektroniskt nyhetsbrev med kortinformation har också startats. Samordningsgruppens medlemmar och andra i nätverket har deltagit på många offentliga möten liksom även i massmedia.

8. Rockmärket
Nej till Krig rockmärket designat av Karin Hedbrant har spelat en viktig roll i det utåtriktade arbetet och fått stor spridning över hela Sverige.

9. Internationell samverkan
Nätverket har varit en del av den internationella opinionsrörelsen mot kriget och deltagit i två samordningsmöten för antikrigsrörelsen i Köpenhamn och London. Företrädare för den brittiska och amerikanska antikrigsopinionen har inbjudits att tala vid nätverkets demonstrationer.

Protokoll från medlemsmötet Stockholm 14 maj
Närvarande organisationer: Svenska Irakkomittén mot ekonomiska sanktioner, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Ordfront, Seko pendeltågsklubben, Svenska kvinnors vänsterförbund, FIB Kulturfront, Svensk-koreanska föreningen, Miljöpartiet, Jaime Pardo Leal (colombiansk förening), Skp, FIB juristerna, Järfällabor mot krig, Svensk-arabiska bron, Attac Sverige, Forum för global solidaritet och samverkan, Jugoslavienkommittén, Svenska fredskommittén, Irakiska antikrigskommittén, Victor Jara föreningen, Vänsterpartiet, Nätverket mot krig vid Stockholms universitet, Ung vänster, Elever mot krig, Fredsrörelsen vid Stockholms Universitet, Kvinnor för fred, Attac Stockholm, SAC, FIB-juristerna, Rättvisepartiet socialisterna, SSU Stockholms stad.

1. Mötet öppnades av samordningsgruppens ordförande Jan Lönn.
2. Val av funktionärer: mötesordförande Christina Hagner, sekreterare Arne Johansson, justerare Lina Hjorth och Sköld Peter Matthis.
3. a/ Uppropet av närvarande organisationer gav ovanstående resultat, förutom ett 20-tal enskilda, sammanlagt ett 50-tal.
b/ Agneta Norberg föredrog en kort rapport från ett internationellt
kärnvapenmöte i Geneve, där hon deltagit som representant för Sveriges fredsråd. Hon rapporterade om en hukande attityd till USA:s arroganta och hotfulla framträdande från närvarande regeringar. En kort skriftlig rapport kommer i nästa nyhetsbrev.
4. Verksamhetsrapporten om nätverkets aktiviteter sedan den första demonstrationen i oktober föredrogs av Jan Lönn och lades efter flera inlägg till handlingarna, med vissa smärre korrigeringar. Särskilt värt att notera är att nätverket troligen arrangerat Sveriges största demonstration någonsin den 15 februari, som tillsammans med flera andra mycket stora manifestationer påverkat både den allmänna opinionen och i viss mån regeringens politik. Påpekades att uppvaktningen av Anna Lindh och den genomförda namninsamlingen hade glömts i rapporten, och Agneta rapporterade att 20 000 namn samlats in. Flertalet inlägg betonade annars att nätverkets kampanjer lyckats fantastiskt bra. Ett inlägg som efterlyste en ekonomisk rapport, besvarades av Jan med att likviditeten är under kontroll, men att vi måste få in bidragen från organisationer som stödde demonstrationerna för att verksamheten skall kunna fortsätta.
5. Verksamhetsplanen föredrogs av Jan Lönn och antogs med stor majoritet utan förändringar. Några invändningar gick dessförinnan ut på att planen kanske är för ambitiös och otillräckligt fokuserad (Jens, Francisco). En annan talare ansåg att ambitionen bör vara att satsa mer på att bygga en riksorganisation. Ett par inlägg (Sigyn) betonade behovet att förstärka lokalgrupperna och nätverkets inre arbete, samt att hålla en beredskap för att agera mot kommande krig och krigshot. En arbetsgrupp för faktainsamling föreslogs (Maj).
Ett inlägg föreslog USA ut ur Irak som nytt övergripande mål (Pie), medan ett annat anmärkte att andra konflikter, som Colombia riskerade att glömmas (Mariano). Svaret från flera i samordningsgruppen (Sköld Peter, Jan, Bo och Arne) gick ut på att markera nätverkets uppgift att bekämpa USA:s nya krigspolitik (Bushdoktrinens "preventiva krig"), där Irak var första testet och Mellanöstern fortsätter att stå i fokus, men där nya större krig och krigshot kan drabba andra regioner. En kritik om att Nej till krig som paroll på t ex rockmärket blir fel (Olof) om det skulle uppstå ett rättmätigt väpnat motstånd mot USA i Irak, besvarades av Karin Hedbrandt med att det nog är allmänt bekant att vårt "Nej till krig" avser USA:s krigspolitik. Nej till krig betydde enligt Jan Lönn inte nej till befrielsekrig och motstånd mot ockupation. Peter Cohen föreslog att samordningsgruppen måste bli mer öppen för förslag från medlemsorganisationerna när det gäller t ex talare vid seminarier.
6. Det föreslagna uttalandet bordlades på grund av tidsbrist till ett nytt medlemsmöte inom ett par veckor (samordningsgruppen har fastnat för 5 juni och förslag till ändringar bör snarast mailas in).
7. Årsmötet: Mötet beslutade att ändra plattformens tidpunkt för årsmöte från senast maj till senast november.
8. Val av revisorer bordlades.
9. Övriga frågor: Sköld Peter Matthis rapporterade om ett gemensamt seminarium med Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja och Föreningen Afghanistansolidaritet om brott mot folkrätten och krigets efterverkningar m m på söndag 18 maj i ABF-huset.

Stockholm 15 maj
Arne Johansson (sekreterare)

Första demonstrationen efter Saddams fall

Drygt 2.000 demonstrerade i solidaritet med Iraks folk i Stockholm i lördags - och ytterligare ungefär tusen personer samlades vid Medborgarplatsen inför demonstrationen. Det var den första demonstrationsdagen efter att Saddams diktatur föll i Bagdad i veckan. Samtidigt hölls demonstrationer på flera håll i Sverige och i världen. "Nu måste fredsrörelsen bli en solidaritetsrörelse", manade Daraka Larrimore-Hall från USA:s antikrigsrörelse, en av talarna vid demonstrationens slutmål i Kungsträdgården. Han talade också om hur Bushadministrationens krigspolitik motsvaras av en inrikespolitik som fördjupar fattigdom, sociala klyftor och slår mot landets allt rangligare offentliga välfärd.

Övriga talare var bl.a. Wilson Al-Zohairy från irakiska ungdomsföreningen, Yasin Ahmed, ordförande i Sveriges unga muslimer, Gustav Fridolin, riksdagsledamot(mp), Thomas Hammarberg, generalsekreterare, Palmecentret, Arne Johansson, redaktör för tidningen Offensiv, Piroz Kian, i Nätverket mot krig vid Stockholms Universitet, Inger Segelström, riksdagsledamot och ordförande för s-kvinnorna, vänsterpartiets Gudrun Schyman samt Anna Åkerlund, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen. Schyman tillhörde de talare som hårdast bemötte krigsförespråkarnas kritik mot fredsrörelsen efter Saddams fall - en kritik hon betraktade som både missriktad och synnerligen förhastad. Krigets allvarligaste konsekvenser, utöver alla dödade hittills - står vi fortfarande inför, varnade Schyman, som också starkt ifrågasatte att den irakiska befolkningens glädje över att bli kvitt Saddams regim också skulle inbegripa någon glädje i övrigt över USA:s närvaro i landet.

Demonstrationer i Sverige
Umeåuppropet mot kriget rapporterar att det var ca 500 personer som demonstrerade på lördagen.

Lyckad aktionsdag i många städer
Den 8 april genomfördes under Attacs aktionsdag mot kriget och Sveriges vapenexport en lång rad protestaktioner i landet. I Stockholm deltog ett 60-tal vid en fredlig blockad av Ericsson Microwave Systems i Kista - och i Jakobsberg slöt drygt 100-talet upp för en "die-in" och manifestation utanför Saab, följt av en fredlig blockad. Tidigare under dagen deltog bl.a. Teater Tribunalen, Melinda Wrede och Gudrun Schyman vid en kulturmanifestation på Mynttorget. I Göteborg blockerades också Ericsson Microwave Systems, efter att aktivister begärt att genomföra en vapeninspektion. I Linköping protesterade man utanför Saab - och i Lund, Malmö, Norrköping, Umeå och Örnsköldsvik genomfördes också aktioner. Budskapet var gemensamt: Nej till krigets vansinne och nej till den svenska regeringens dubbelspel att hävda att kriget i Irak bryter mot folkrätten, samtidigt som man inte står upp för budskapet i FN - och inte ens stoppar svensk vapenexport till de krigförande länder som bryter mot folkrätten.
För mer info och länkar till press- och mediabevakning av aktionsdagen, se Attacs hemsida.

Torgmötet som blåste bort
Det var inte mycket som blev som planerat på torgmötet på Norrmalmstorg i lördags den 5 april. Det var kallt och hårda, byiga vindar vilket betydde att vi hade stora problem med banderollerna, vi kunde inte sätta upp tipspromenaden (och ingen hade velat gå den i kylan) och den fotoutställning om Irak som Irakiska antikrigskommittéen hade gjort blåste ner. Det blev också svårt för artisterna från Artister för fred att spela i kylan. MEN vi genomförde ändå torgmötet, det blev lite sång och musik, vi sålde märken och hade apelltal och vi pratade med folk. Så lite nytta gjorde det säkert och tack alla som kom dit och hjälpte till! Nu planerar vi en ny dag med förhoppningvis varmare och bättre väder!

Amnesty International kritiserar USA för användandet
av clusterbomber

Amnesty International är allvarligt oroad efter de rapporter från Irakkriget som berättar om det stora antalet civila offer och om användandet av clusterbomber. T ex i staden Hilla söder om Bagdad där minst 33 civilpersoner dödades och hundratals skadades av ett anfall med clusterbomber. ”Användandet av clusterbomber i attacken mot det civila området al-Hilla utgör en urskiljningslös attack och ett allvarligt brott mot internationella humanitära lagar” skriver Amnesty International i sitt pressmeddelande.

Tiotusentals i protest mot kriget den 22 mars
Lördagens protester mot kriget samlade tiotusentals människor i hela landet. På mötet på Norra Bantorget, som direktsändes i Sveriges Television deltog uppskattningsvis omkring 60 000 personer. Teaterförbundets ordförande Tomas Bolme var konferencier och talare var: Vanja Lundby-Wedin, LO-ordförande, Lars Ohly (v), Annika Åhnberg, Rädda Barnen, Olof Johansson f d partiordförande (c), Jan O Karlsson flykting- och biståndsminister, Shora Esmailian, ISM, Peter Eriksson (mp), Rasha Salman, Irakiska anti-krigskommittén, Krister Andersson, Sveriges Kristna Råd, Maria-Pia Boëthius, författare, Christina Hagner, Ordfront, Lina Afvander, SSU och Mariam Sherefay, SÄRK (Sällskapet riksdagens kvinnor mot krig). Kulturinslag av estradpoeten Bob Hansson, hip-hoparna The Narcissists och Sam I samt kören Riltons vänner.

Efter mötet på Norra Bantorget gick vi mot USA: s ambassad, men vi var tvungna att stanna vid Hakberget på Gärdet eftersom vi var så många. Där hade vi bara en liten scen och ett kort program och demonstrationen upplöstes när vi funktionärer vid scenen trodde att alla hade kommit fram. När sen både högtalare och scen var nedmonterad började det komma mer folk och det visade sig att det funktionärerna trodde var slutet på demon i själva verket bara var en lucka i tåget! Därför blev avslutningen konstig för en del. Trist men inte mycket att göra. Vi som jobbat med att arrangera demonstrationen hann inte lägga så mycket kraft på att planera avslutningen och vi hoppas att vi kan fixa ett bättre slut nästa gång.
På det stora hela löpte allt ändå väldigt bra, inte minst med tanke på att Nätverket bara hade ett par dygn för att organisera.
Tusen tack alla som lagt tid och kraft på detta arbete, nu tar vi nästa steg. Nätverket har haft fullt upp med akuta arrangemang, men nu måste vi ägna kraft åt att organisera upp oss bättre genom att bilda arbetsgrupper, bygga lokal nätverk osv. Var med i det arbetet. Kampen fortsätter!!!

Rapporter från Sverige och världen

Jokkmokk
Lördagen den 22 mars kl 14.00, samlades ca 50 personer till en manifestation för fred i parken i Jokkmokk. Manifestationen var arrangerad på individuellt initiativ av invånare i Jokkmokk.

- Vi har ingen organisation som står bakom manifestationen men vi kände ändå att vi ville göra någonting för att visa att vi inte tror att krig är lösningen, som Tina Harnesk, som var med och arrangerade manifestationen och även talade vid den, uttryckte det.

Under manifestationen serverades varm nyponsoppa och en insamling till Arbetarrörelsens Internationella Solidaritetsfond, I-fonden startades - vilket resulterade i att några hundra kronor kunde samlas in direkt vid manifestationen. Dessutom höll Ali Jorabian och Tina Harnesk tal. Ali talade om det fruktansvärda civila lidandet som väntar och uppmanade bl.a. till bojkott av amerikanska varor och Tina talade om oljeintresset hos de länder som varit för ett anfall och nämnde även SACs intiativ till strejk mot kriget den 4 april. Hela arrangemanget var ordnat med mycket kort varsel och små medel och därför något improviserat men väl uppskattat av de som närvarade.
Med vänliga hälsningar Erik Hegelund, bland arrangörerna

Linköping
Linköping hade en mycket lyckad demonstration idag med över 2000 deltagare. Stämningen var mycket god, det var en styrka i talkörer, trummor och engagemang jag inte mött tidigare. Under dagen lämnade vi över en lokal namninsamling (461 namn) direkt till Anna Lindh tillsammans med en kravlista.
Kampen går nu vidare, för fred och mot krig.
Fredsnätet i Linköping

Luleå
Drygt 1 000 personer i alla åldrar demonstrerade mot Irak-kriget på
lördagseftermiddagen i Luleå. I ett uttalande krävde deltagarna stopp för vapenleveranser till bland annat Danmark.

Lördagens demonstration samlade nästan lika många deltagare som den 15 februari. Liksom då var det Nätverket lulebor mot kriget som arrangerade. Det 500 meter långa tåget fick slingra sig genom den pågående vintermarknaden på Storgatan. Avslutning skedde på Köpmantorget. Från ett bilsläp talade Barry Cogburn och Lovisa Tärnholm från en gymnasieelevgrupp mot kriget, Börje Lööw från vänsterpartiet, Jonas Brännberg från rättvisepartiet socialisterna och Anna-Kari Gudmundson från Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Hevi Tekin, snart tio år gammal, sjöng "I natt jag drömde" så att folk fick tårar i ögonen. Gripande var också ett tal av al Hassan, flykting från Basra i södra Irak. Han berättade att han blivit svårt torterad i irakiskt fängelse, men att han ändå hoppas på fred och frihet för ett lidande folk. "Tänk på att människor dör just nu", uppmanade han. Konferencier under avslutningen var Inger Aasa-Marklund, internationell sekreterare i Luleå stift. Följande uttalande riktat till Sveriges riksdag och regering antogs.

Till Sveriges riksdag och regering
Vi är drygt tusen lulebor som idag samlats till protest mot USA:s och Storbritanniens anfallskrig mot Irak. Vi anser att svensk vapenexport till krigförande länder strider mot de svenska vapenexportreglerna. Vi är också övertygade om att det strider mot folkmajoritetens moraliska principer. Vi kräver därför att alla vapenleveranser till dessa länder - USA och Storbritannien men även Danmark - omedelbart stoppas.

Uppsala
Drygt 2200 demonstrerade mot USA:s krig i den största fredsdemonstrationen någonsin . Huvudtalaren Hilde Klaesson från LO fördömde USA:s angrepp som ett flagrant brott mot folkrätten . Klaesson hävdade att den svenska vapenexporten till USA måste stoppas och krävde att regeringen snabbt agerar för att inkalla FN:s generalförsamling. En resolution med dessa krav som också har stöd av Socialdemokratiska partiet i Uppsala antogs av mötesdeltagarna. Arrangörer av demonstrationen var Uppsala Fredskoalition som består ett 25-tal organisationer.
Uppsala Fredskoalition

Borås
300
Eskilstuna
200
Göteborg
40 000
Halmstad
600
Helsingborg
1 000
Jönköping
1 200
Kalmar
300
Karlstad
700
Kristianstad
400
Kristinehamn
300
Linköping
2 000
Lund
3 000
Malmö
6 000
Umeå
4 000
Uppsala
2 300
Växjö
150
Örebro
1700
Östersund
800
 
Aten
300 000
Barcelona
1 000 000
Berlin
500 000
Calcutta
15 000
Dublin
10 000
London
500 000
Madrid
100 000
Milan
150 000
Neapel
10 000
New Delhi
5 000
New York
250 000
Paris
140 000
Rom
300 000
Sevilla
100 000
Wien
25 000

Demonstrationer den 15 februari

Den 15 februari genomfördes världen över demonstrationer mot planerna på ett krig mot Irak. I Stockholm var Nätverket mot krig arrangör.

Nedan har vi sammanställt hur många som deltog i de viktigaste
städerna i världen och i Sverige.
Källor: Indymedia, Yelah, Flamman, Internationalen

Adelaide

 1 500

Amsterdam

 80 000

Athen

 200 000

Auckland

 8-10 000

Barcelona

 1 300 000

Bellingen

1 500

Bergen

15 000

Berlin

 500 000

Berne, Schweiz

 40 000

Bordeaux

11 000

Bratislava

5 000

Bregenz

 1 500

Bryssel

100 000

Budapest

20 000

Buenos Aires

15 000

Cadiz, Spanien

100 000

Christchurch

3 000

Canberra, Australien

10-15 000

Cape Town

5 000

Dublin

 100 000+

Dunedin

3 000

Durban

 3 000

Edmonton, Kanada

 10 000

Girona, Spanien

 30 000

Glasgow

 60 000+

Helsinki

 15 000

Iraklio

4 000

Irunea, Baskien

20 000

Johannesburg

 10 000

Kolkata, Indien

 10 000

Köpenhamn

35-40 000

Las Palmas, Spanien

 100 000

Lissabon

 100 000

London

 1 500 000

Los Angeles

 100 000

Luxemburg

 15-20 000

Lyon

 20 000

Madrid

 2 000 000

Maine, Patras

 3 500

Melbourne

200 000

Mexico City

50 000

Minneapolis

10 000

Montpeilier, Frankrike

15-20 000

Montevideo

50 000

Montreal

150 000

Newcastle, Australien

20 000

New York

1 000 000

Oslo

60 000

Oviedo, Spanien

200 000

Paris

800 000

Prag

1 000

Perth, Australien

20 000

Philadelphia

10 000

Quito

250

Reykjavik, Island
500

Rethimno

 2000

Rio de Janeiro

15 000

Rom

 2 500 000

Rhodos

 2 000

San Diego

 10 000

Santiago Chile

3 000

Sao Paulo

30 000

Seattle

55 000

Sevilla

 250 000

Stuttgart, Tyskland

 50 000

Taipei

 3 000

Tampere

  2 000

Tel Aviv

 1 500

Thessaloniki, Grekland

 40 000

Tokyo

 25 000

Toronto

 80 000

Trondheim

20 000

Tudela

 5 000

Turku

 5 000

Vancouver

 30 000

Volos

 3 000

Warsawa

3 000

Wellington

3 000

Wien

 20 000

Zagreb, Kroatien

10 000

SVERIGE

Boden

200

Borlänge

400

Borås

2 000

Eskilstuna

700

Falun

1 400

Gislaved

100-150

Gävle

1 000

Göteborg

25 000-30 000

Halmstad

800

Hedemora

100

Jönköping

1 600-2 000

Kalmar

400

Karlshamn

450

Karlskrona

450

Kiruna

200

Kristianstad

350

Linköping

2 000

Ljusdal

50

Ludvika

150

Luleå

1 400

Lund

3 000

Lysekil

100

Malmö

5 000

Motala

300

Norrköping

300

Piteå

1 000

Simrishamn

300

Skellefteå

500

Stockholm

100 000

Sundsvall

900

Umeå

3 500-4 000

Visby

800

Västerås

1 000

Växjö

1 500

Östersund

800-1 000Ännu äldre nyheter
ARKIV 2

• Kallelse till medlemsmöte, onsdag 15 oktober Läs mer >>>

• 27 SEPTEMBER - DEMONSTRERA MOT OCKUPATIONERNA AV IRAK OCH PALESTINA Läs mer >>>

• Medlemsmöte, 15 september, kl. 19.00. Läs mer >>>

• IRAK UNDER OCKUPATION
Ögonvittnen berättar Läs mer >>>


Medlemsmöte, Kallelse till medlemsmöte, onsdag 15 oktober
Till medlemmar i Nätverket mot Krig

Välkommen till medlemsmöte med Nätverket mot Krig onsdag den 15 oktober, 2003, kl. 19.00, Brygghuset, Norrtullsgatan 12, Stockholm.

Medlemsmötet kommer att fortsätta diskussionen om genomförandet av de centrala punkterna i verksamhetsplanen och förbereda inför nätverkets kommande årsmöte. Bl.a. följande frågor står på dagordningen:

Den 1-2 november genomför Nätverket mot Krig tillsammans med ABF Stockholm, Palmecentret och Sveriges Fredsråd ett veckoslutsseminarium på ABF-huset i Stockholm med temat "Världen efter Irak: USA-dominans och krigspolitik". Bekräftade talare är bl.a. Maj Britt Theorin, Helle Klein, Jan Myrdal och representanter från antikrigsrörelser i Tyskland och Turkiet.

Nätverket mot Krig har aktivt deltagit i förberedelserna inför European Social Forum i Paris, 12-15 november, där krigsmotståndet kommer att att bli en viktig fråga under plenarmöten, seminarier och de avslutande manifestationerna.

En ny stor internationell demonstrationsdag mot krig och ockupation planeras till den 20 mars nästa år. Denna och en internationell tribunal kring USA:s brott med angreppskrig och kommer att stå i focus för den internationella antikrigsrörelsens arbete.

Nätverkets ställningstaganden till ockupationen och de stegrade krigshoten i Mellanöstern behöver uppdateras. Detta inkluderar också Sveriges agerande i FN och olika internationella sammanhang.

Motståndet mot krigspolitik och ockupation kräver en bred och aktiv opinion som samlar bredast möjligt stöd. Det återstår mycket arbete för att genomföra nätverkets verksamhetsplan för en aktivering av opinionen genom en mångfald av aktiviteter. I detta behövs både ideer och arbetsinsatser från många.

Årsmötet för Nätverket mot Krig kommer att hållas torsdagen den 4 december, kl. 19.00, Solidaritetshuset, Tegelvägen 40, Stockholm. Förberedelser inför detta skall diskuteras på medlemsmötet.

Samordningsgruppen i Nätverket mot Krig hälsar alla medlemmar välkomna till medlemsmötet den 15 oktober.

Mvh

Jan Lönn
Ordf. samordningsgruppen/Nätverket mot krig
E-mail: [email protected]
Fax: 08 37324627 SEPTEMBER - DEMONSTRERA MOT OCKUPATIONERNA AV IRAK OCH PALESTINA
Lördagen den 27 september, kl. 13.00, sker samling på Sergels torg i Stockholm för en demonstration mot ockupationerna av Irak och Palestina.

Den 27 september är en internationell protestdag mot ockupationen av Irak med manifestationer runt hela världen. Gemensamma protester mot ockupationerna av Irak och Palestina genomförs i många länder. Israels hotelser om utvisning av president Arafat har satt Palestinafrågan i focus och det nära sambandet mellan USAs och Israels krigspolitik framstår allt klarare. Vi har alla ett ansvar för att opinionsrörelsen mot krig och ockupation aktiveras på nytt.

Demonstrationen i Stockholm arrangeras gemensamt av Nätverket mot Krig och Nätverket bojkotta Israel med följande paroller: Nej till ockupationerna av Irak och Palestina; Bekämpa USA:s och Israels krigspolitik; Inget svenskt stöd till ockupationerna; Stoppa utvisningen av Arafat.

Vi behöver snabb hjälp med att sprida/sätta upp bifogad affisch/flygblad. Tryck ut, kopiera och sprid bifogad affisch.

Välkommen till protesterna mot ockupationerna av Irak och Palestina den 27 september.

Mvh

Jan Lönn
Ordf. samordningsgruppen/Nätverket mot Krig


Affisch/flygblad:
Bilga.txt


Medlemsmöte, 15 september, kl. 17.00.
Till medlemmar i Nätverket mot Krig

Härmed inbjuds nätverkets medlemmar till medlemsmöte måndagen den 15 september, kl. 17.00-18.30, Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm – ett upptaktsmöte inför höstens aktiviteter.

Medlemsmötet följs av ett offentligt möte på ABF-huset samma kväll, 15 september, kl. 19.00-21.00 på temat ”Irak under ockupation – Ögonvittnen berättar”. Tre svenska ögonvittnen till den brutala ockupationen av Irak hemkomna från besök i Irak under augusti kommer att berätta. Ingrid Ternert, fredsaktivist från Göteborg och ”mänsklig sköld” i Irak under kriget medverkar tillsammans med Widad Zaki, Irakiska kvinnoföreningen och Shakir Dujaily, Irakiska anti-krigskommitten.

Efter EMU-folkomröstningen hoppas vi kunna sätta fart på antikrigsarbetet igen. USA:s fortsatta krigspolitik med hotelser om nya krig, ockupationen av Irak med kaos och förfall och de allt värre övergreppen mot civilbefolkningen är skäl nog. Vad krigsmotståndarna varnade för har blivit verklighet. Rapporterna från Irak talar om ett intensivt hat och motstånd mot ockupanterna. Av massförstörelsevapnen som var den officiella förevändningen för kriget har inga hittats.

Efter att ha misslyckats med att tvinga FN:s säkerhetsråd att godkänna det amerikanska krigsäventyret på förhand har USA nu kommit långt i säkerhetsrådet för att få ett godkännande i efterhand för ockupationen. En ny säkerhetsrådsresolution påyrkad av USA hotar att bli antagen under kommande veckorna för att ge de USA-ledda ockupationsstyrkorna FN-mandat med amerikansk befälhavare. Göran Persson har sagt att han inte kan utesluta ett svenskt deltagande!

Vid nätverkets medlemsmöte den 14 maj antogs en ambitiös verksamhetsplan för året. Samordningsgruppen har jobbat under sommaren för att kunna förverkliga huvuddelen av punkterna i verksamhetsplanen.

Den 27 september är en internationell demonstrationsdag mot ockupationen. Nätverket kommer att hålla ett opinionsmöte på Sergels torg den dagen. Vi behöver hjälp för att få ut informationen.

1-2 november genomför Nätverket mot krig tillsammans med ABF-Stockholm, Palmecentret, Sveriges Fredsråd och ytterligare paraplyorganisationer ett veckoslutsforum på ABF-huset i Stockholm på temat ”Världen efter Irak: USA-dominans och krigspolitik”.

Tillsammans med den internationella antikrigsrörelsen deltar nätverket i ett initiativ med en internationell tribunal kring USA:s brott med angreppskrig och våldförande på folkrättens normer. Nätverket har agerat mot tystnaden inför brotten i Irak inom FNs mänskliga rättighetsorgan där Sverige deltar. Nätverket har medverkat i förberedelserna inför Europeiska sociala forumet som hålls i Paris, 12-15 november och kommer att delta tillsammans med antikrigsrörelser från Europa. Medlemmar kan höra av sig till nätverket [email protected] för ytterligare information.

I slutet av november håller nätverket sitt årsmöte och i februari 2004 planeras en större rikskonferens för att samla antikrigsopinionen till diskussion och ställningstaganden.

Förberedelserna för dessa aktiviteter och nätverkets ställningstaganden till den alltmer akuta krisen i Irak och Mellanöstern är huvudpunkterna på dagordningen för mötet.

Samordningsgruppen i Nätverket mot Krig hälsar alla medlemmar välkomna till medlemsmötet den 15 september för att delta i diskussionen om att på bästa sätt genomföra verksamhetsplanen och bidra till höstens stora utmaningar i fredsarbetet.

Mvh

Jan Lönn Ordf. samordningsgruppen/Nätverket mot krig
E-mail: [email protected] hemsida: www.motkrig.org
Fax: 08 373246

IRAK UNDER OCKUPATION, Ögonvittnen berättar

Nätverket mot Krig inbjuder alla intresserade till viktigt och informativt offentligt möte om:

IRAK UNDER OCKUPATION
Ögonvittnen berättar

Måndag, 15 september, kl. 19.00
ABF-huset, Sveavägen 41,Stockholm, Sandlersalen

Tre svenska ögonvitten till den brutala ockupationen av Irak, nyligen hemkomna från besök i Irak under augusti berättar: Ingrid Ternert, som också var ”mänsklig sköld” i Irak under kriget. Widad Zaki, Irakiska kvinnoföreningen. Shakir Dujaily, Irakiska anti-krigskommittén.

Flygblad om mötet, hjälp gärna till att sprida:
Bilaga (txt)


Fri entre. Alla välkomna!

Arrangör: Nätverket mot Krig
E-mail: [email protected]